Bestjoer / Bestuur "FOLK EN TSJERKE"

     
Foarsitter / Voorzitter: Da. Y. Slik 0514-850320
Skriuwer / Secretaris: Ds. T.T. Osinga 0517-853000
Skathâlder / Penningmeester: Mr. Drs. J.A.D. Zeinstra 058-2663638
     
Leden: Drs. S. Haven  
  Mf./Mw. G. Vonk-Boersma  
     
     

 

 

F&T-home