FOLK EN TSJERKE - NIJS / NIEUWS

NIJS

Op e jierfearkomste 2018 fan Folk en Tsjerke op 7 maart is de skriuwer snt 1969 drs. D.J.M. Zeinstra offisjeel fgien, mar omdat der noch gjin opfolger foar him fn wie nimt hy it skriuwerskip noch waar oant de gearkomste fan 13 oktober yn Dokkum. Sprekker op 7 maart wie dr. J.D. Th. Wassenaar t Hellendoorn, dyt spriek oer de striid tusken rjocht- en frijsinnigen yn de herfoarme gemeenten fan Ljouwert en Huzum yn de 20e iuw.

De ekskurzje nei Eastfrysln op 19 april telde mear as fjirtich dielnimmers, dyt earst in besite brochten oan Engerhafe, drt ein 1944 in konsintraasjekamp fan de Nazis west hat. Under de slachtoffers dyt it net oerlibbe ha, wiene ek twa Friezen. De middeis waard in kuier troch de std Emden makke by plakken lns mei oantinkens oan de Reformaasje, .o. de Grutte Tsjerke, drt no de Johannes a Lasco Bibliothek yn nderbrocht is.  

Underwilens is ds. T.T. Osinga fan Frjentsjer ree fn it skriuwerskip op him te nimmen. Dat sil syn beslach krije as de leden yn e hjerstgearkomste drmei ynstimme. Dy gearkomste sil hlden wurde yn de tsjerke fan de Feriene Kristlike Gemeente oan de Legewei yn Dokkum. Dr. D. Jansen fan Oentsjerk sil in oersjoch jaan fan de skiednis fan dy gemeente dyt ntstien is yn 1798, doet de Menniste en Remonstrantse gemeenten as ien gemeente fierder gongen. Drnei sil drs. T.R.A. Simonides t Burdaard it libbensferhaal fertelle fan twa jonge dmnys t Noardeast Frysln. Under syn lieding wurdt dan noch in besite brocht oan de protestantse tsjerke fan Burdaard.

Op tiisdei 6 novimber om 19.30 oere sil yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert de synoade fan Dordrecht, dyt 300 jier lyn, yn 1618 hlden is, betocht wurde. Sprekkers sille wze prof. S. Groenveld en prof. H. Selderhuis. De tagong is fergees.

 

NIEUWS

Op de jaarvergadering 2018 van Folk en Tsjerke op 7 maart is de secretaris sedert 1969 drs. D.J.M. Zeinstra officieel afgetreden, maar omdat er nog geen opfolger gevonden is neemt hij nog waar tot de vergadering van 13 oktober in Dokkum. Spreker op 7 maart was dr. J.D. Th. Wassenaar uit Hellendoorn, die sprak over de strijd tussen recht- en vrijzinnigen in de hervormde gemeenten van Leeuwarden en Huizum in de 20e eeuw.

De excursie naar Oostfrysln op 19 april telde meer dan veertig deelnemers, die eerst een bezoek brachten aan Engerhafe, waar eind 1944 een concentratiekamp van de Nazis geweest is. Onder de slachtoffers die het niet overleefd hebben, waren ook twee Friezen. 's Middags werd een wandeling door de stad Emden gemaakt bij plaatsen langs met herinneringen aan de Reformatie, o.a. de Grote Kerk, waar nu de Johannes a Lasco Bibliothek in ondergebracht is.  

Inmiddels is ds. T.T. Osinga van Franeker bereid gevonden het secretariaat op zich te nemen. Dat zal ingaan wanneer de leden in de herfstvergadering daarmee instemmen. Die bijeenkomst zal gehouden worden in de kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente aan de Legewei in Dokkum. Dr. D. Jansen van Oentsjerk zal een overzicht geven van de geschiedenis van die gemeente die ontstaan is in 1798, toen de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten als een gemeente verder gingen. Daarna zal drs. T.R.A. Simonides uit Burdaard het levensverhaal vertellen van twee jonge dominees uit Noordoost Frysln. Onder zijn leiding wordt dan nog een bezoek gebracht aan de protestantse kerk van Burdaard.

Op dinsdag 6 novimber om 19.30 uur zal in de Grote Kerk van Leeuwarden de synode van Dordrecht, die 300 jaar geleden, in 1618 gehouden is, herdacht worden. Sprekers zullen zijn  prof. S. Groenveld en prof. H. Selderhuis. De toegang is gratis.F&T-home